အိမ်အကူ ကျွမ်းကျင်လက်မှတ်

မြန်မာနိုင်ငံရှိ အိမ်အကူများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှု၊ အသိပညာနှင့် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင် အလားအလာများ ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် ကာလတို လက်တွေ့သင်တန်း

သင်ရိုးအကျဉ်းချုပ်

 

အိမ်အကူ ကျွမ်းကျင်လက်မှတ် (Licence to Stir) သင်ရိုးကို အစားအသောက် ပြင်ဆင်ရေးအတွက် အဓိကထားပြီး အိမ်အကူအလုပ်တွင် ထိရောက်အောင် အဓိကစွမ်းရည်များ ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် သဘောတရားနှင့် လက်တွေ့ ပေါင်းစပ်ထားသော အနီးကပ်သင်တန်းအဖြစ် ရေးဆွဲထားပါသည်။ အိမ်အကူများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် စားဝတ်နေရေး အလားအလာများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ကျွမ်းကျင်သော အချက်အပြုတ်စွမ်းရည်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အလေ့အထများနှင့် မရှိမဖြစ် အရေးပါသော အာဟာရ ဗဟုသုတများကို ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်း အိမ်အကူ

 

စုစုပေါင်းအရေအတွက်၏ ၈၀% သည် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ကာ သူတို့သည် မိသားစုအတွက် အစားအသောက် ဝယ်ယူခြင်း၊ ပြင်ဆငြ်ခင်းတို့အတွက်လည်း အဓိကနေရာမှ ပါဝင်သည့်အတွက် ဤသင်တန်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်တက်ရောက်ရန် အားပေးတိုက်တွန်းပါသည်။ သင်ရိုး ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အဓိကအာရုံစိုက်မသှု ည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ (ရည်ညွှန်းချက်တွင်ကြည့်ပါ) မှ ထုတ်ပြန်ထားသော အိမ်အကူများအတွက် အဓိကကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှုများကို ထင်ဟပ်ရေးဆွဲထားပါသည်။ ဤသင်ရိုးသည် သင်တန်းသားများအား သင်တန်းပြီးဆုံးသည်နှင့် အခြေခံအဆင့် အလုပ်ကို လျှောက်ထားနိုင်အောင် အခြေခံ အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖန်တီးပေးရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ ဤသင်ရိုးသည် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ စသည့် တရားဝင်အကာအကွယ်စနစ်များ မချမှတ်ထားသည့် အိမ်အကူအလုပ်၏ တန်ဖိုးနှင့်
သင့်လျော် ကောင်း မွန်သော အလုပ်ခွင် အခြေအနေများ ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန် အကျိုးရှိမှုတို့ကို အလုပ်သမားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ရှင်များအကြား ပိုမိုနားလည်စေရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှု စံနှုန်းများ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့ (ILO) သည် အိမ်အကူများအတွက် ဒေသဆိုင်ရာစနံ မူနာပြ ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်မှု စံနှုန်းများ ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် Licence to Stir သင်ရိုးရေးဆွဲမှု၊ သင်ကြားရေး ရည်မှန်းချက်များနှင့် သင်ယူမှု ရလဒ်များအတွက် မူဘောင်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ILO စံနမူနာပြ စံနှုန်းများမှ သင့်လျော်သော ကောက်နုတ်ချက်များနှင့် ယင်းတို့ကို Licence to Stir သင်ခန်းစာအကြောင်းရပ်များ၌ ထည့်သွင်းထားမှုများကို ပူးတွဲ က တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

သင်တန်းသားများ

Licence to Stir သင်ရိုးသည် အလုပ်အကိုင် အတွေ့အကြုံ နည်းပါးသူများအား အိမ်အကူများအဖြစ် ထိရောက်ပြီး ကျွမ်းကျင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် အသိပညာနှင့် လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်မှုများ သင်ကြားပေးနိုင်ရန် ရေးဆွဲထား ပါသည်။ သင်တန်းတက်ရောက်သူများ (သင်တန်းသားများ) သည် အလုပ်အကိုင်အတွက် သူတို့သင်ကြားထားသော အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို အခြေခံအဆင့် ကြိုဆိုဧည့်ခေံ ရး သို့မဟုတ် အိမ်အကူအလုပ် သို့မဟုတ် ထိုသို့ဆက်စပ်နေသော အလုပ်တွင် အသုံးချလိုစိတ် ရမှိ ည်ဟေု မျှာ်လင့်ပါသည်။ ဤသင်တန်းသို့ အမျိုးသမီးများ တက်ရောက်ရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။

သင်တန်းဆရာများ

Licence to Stir သင်ရိုးသည် အိမ်အကူအဖြစ် အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံ ရှိထားသူများ သို့မဟုတ် ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်သူများက သင်တန်းတက်ရောက်သူများ (သင်တန်းသားများ) အတွက် သင်ခန်းစာများ သင်ကြားနိုင်အောင် အားဖြည့်ပေးထားပါသည်။ သင်တန်းဆရာ မှတ်စုများမှာ အဆင့်အလိုက် ညွှန်ကြားချက်များ ဖြစ်ပြီး သင်တန်းဆရာက သတင်းအချက်အလက်များကို လက်ဆင့်ကမ်းခြင်း၊ အဓိက နည်းစနစ်များ သို့မဟုတ် အပြုအမူများကို သရုပ်ပြခြင်း၊ အဖွဲ့လိုက် လှုပ်ရှားမှုများကို ဦးဆောင်ခြင်း၊ အဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးမှုများနှင့် သင်တန်းသားများ၏
ပါဝငေ် ဆာင်ရွက်မှုများကို ဦးစီးဆောင်ရွက်ပေးခြင်းစသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ သင်တန်းဆရာများသည် သင်ယူမှု အကဲဖြတ် စစ်ဆေးခြင်း (သင်တန်းသား၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေ စစ်ဆေးခြင်း) ကို ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ရယူစုဆောင်းထားရန်လည်း တာဝန်ရှိပါသည်။

သင်ရိုးဖွဲ့စည်းမှုနှင့် သင်ကြားမှု

Licence to Stir သင်ရိုးသည် ၅ ပတ်တာ အနီးကပ်ပုံစံ သင်ကြားရန် ရေးဆွဲထားပြီး သီတင်းပတ် တစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြား နားချိန် ၁ ရက်မှ ၂ ရက် ရှိပါသည်။ သင်ခန်းစာ အစီအစဉ်မှာ သင်တန်းသား၏ အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ အဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာအောင် ပေါင်း စည်းပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

စီမံကိန်း အကျဉ်းချုပ်

Licence to Stir သင်ရိုးသည် Three Good Spoons Limited နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့တို့အကြား “မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အလုပ်သမား ရွှေ့ပြောင်းမှုများ ကြီးကြပ်ရေး” ဟုအမည်ရသည့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ILO စီမံကိန်းတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ထားပါသည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဤစီမံကိန်းကို စားဝတ်နေရေးနှင့် အစားအသောက် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (Livelihood and Food Security Trust Fund (LIFT)) က ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ပါသည်။ ILO စီမံကိန်းအကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို  https://www.ilo.org/yangon/projects တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Three Good Spoons Limited သည် အိမ်အကူများအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင် ရရှိအောင် လှုံ့ဆော်ကြိုးပမ်းသည့် ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သော အချက်အပြုတ် သင်တန်းကျောင်း ဖြစ်ပါသည်။ Good Spoons Limited သည် မြန်မာအမျိုးသမီးများနှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် စားဝတ်နေရေး အခြေအနေများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် လှုံ့ဆော် ကြိုးပမ်းရန် အာဟာရ၊ တစ်ကိုယ်ရေ ကျန်းမာရေးနှင့် အိမ်တွင်းအချက်အပြုတ်ဆိုင်ရာ အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် အဓိကထားဆောင်ရွက်ပါသည်။

Three Good Spoons သည် အိမ်အကူများအတွက် မျှတသောလုပ်ခနှင့် မျှတသော လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေများ ရရှိစေမည့်အချက်များကို ပိုမိုနားလည်အောင်လည်း ကြိုးပမ်းပါသည်။ Three Good Spoons သည် Licence to Stir သင်ရိုးသာမက အိမ်အကူများနှင့် အလုပ်ရှင် မိသားစုများက သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင် စည်းမျဉ်း များကို ကျင့်သုံးနိုင်အောင် လက်တွေ့ အရင်းအမြစ်များ ပေးထားသည့် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင် နည်းစနစ်များကို ရေးဆွဲပြီး ဖြန့်ချိနိုင်ရန်အတွက်လည်း ILO နှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။ Three Good Spoons အကြောင်း နောက်ထပ် အချက်အလက်များကို Good Practice Guide တွင် ကြည့်ရှုနိုင် ပါသည်။

အခန်း(၁) ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုနှင့် အိမ်အကူအလုပ်

သင်ခန်းစာ (၁) သိက္ခာရှိသော အလုပ်နှင့် အိမ်တွင်းလုပ်သားများ

ခေါင်းစဥ် ၁။ အိမ်တွင်းအလုပ်ဆိုတာဘာလဲ။
ခေါင်းစဥ် ၂။ အိမ်တွင်းအလုပ်အတွက် ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် အသိပညာများ
ခေါင်းစဥ် ၃။ အိမ်တွင်းအလုပ်၏ တန်ဖိုးနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ
ခေါင်းစဥ် ၄။ အိမ်တွင်းအလုပ်အကြောင်း မိတ်ဆက်

သင်ခန်းစာ (၂) အိမ်တွင်းလုပ်သားများအတွက် ဆက်ံသွယ်ပြောဆိုမှု

ခေါင်းစဥ် ၁။ တက်ကြွစွာ နားထောင်ခြင်း
ခေါင်းစဥ် ၂။ အသံတိတ် ဆက်သွယ်ခြင်း
ခေါင်းစဥ် ၃။ ထိရောက်စွာ မေးမြန်းခြင်း
ခေါင်းစဥ် ၄။ ထိရောက်စွာ ရှင်းပြခြင်း

သင်ခန်းစာ (၃) အိမ်တွင်းလုပ်သားများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ
သင်ခန်းစာ (၄) မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိရောက်စွာ စိမံခန့်ခွဲခြင်း

ခေါင်းစဥ် ၁။ ထိရောက်စွာ အလုပ်အစီအစဥ်ခွဲခြင်း
ခေါင်းစဥ် ၂။ အချိန်စီမံခန့်ခွဲခြင်း
ခေါင်းစဥ် ၃။ အလုပ်ကျွမ်းကျင်သော သဘောထား

သင်ခန်းစာ (၅) အိမ်တွင်းလုပ်သားများအတွက် အခွင့်အရေးများ

ခေါင်းစဥ် ၁။ သဘောတူညီချက်အတွက် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း
ခေါင်းစဥ် ၂။ စာချုပ်များနှင့် အဖွဲ့လိုက်အလုပ်များ
ခေါင်းစဥ် ၃။ အလုပ်စာချုပ်အတွက် သဘောတူညီခြင်း

အခန်း(၂) အိမ်အကူများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး

သင်ခန်းစာ (၁) အိမ်အကူများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး

ခေါင်းစဥ် ၁။ အိမ်တွင်း အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
ခေါင်းစဥ် ၂။ မီးနှင့် ဂက်စ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
ခေါင်းစဥ် ၃။ လျှပ်စစ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
ခေါင်းစဥ် ၄။ ဓာတုဗေဒ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး

သင်ခန်းစာ (၂) အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် ကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

ခေါင်းစဥ် ၁။ အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် ကိုယ်ပိုင်အစီအစဥ်
ခေါင်းစဥ် ၂။ “အရေးပေါ်အိတ်”
ခေါင်းစဥ် ၃။ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ထွက်ခွာရန် ကိုယ်ပိုင်အစီအစဥ်

သင်ခန်းစာ (၃) အခြေခံရှေးဦးသူနာပြုနည်း
သင်ခန်းစာ (၄) အခြေခံကိုယ်ခံပညာ
သင်ခန်းစာ (၅) မရှိမဖြစ် ငွေရေးကြေးရေး သဘောတရားများ

အခန်း(၃) အိမ်အကူအလုပ်အတွက် အရေးကြီးသော တစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာရေး

သင်ခန်းစာ (၁) အခြေခံနေအိမ်ကျန်းမာရေးနှင့် တစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာရေး

ခေါင်းစဥ် ၁။ နေအိမ်ကျန်းမာရေးဆိုတာ ဘာလဲ
ခေါင်းစဥ် ၂။ ရောဂါပိုးမွှားများနှင့် ရောဂါများ
ခေါင်းစဥ် ၃။ ရောဂါပိုးမွှားကွင်းဆက် ဖြတ်တောက်ခြင်း

သင်ခန်းစာ (၂) ရေချိုးခန်းနှင့် အိမ်သာ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း

ခေါင်းစဥ် ၁။ ရေချိုးခန်းနှင့် အိမ်သာ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း
ခေါင်းစဥ် ၂။ ကြမ်းပြင်များ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း
ခေါင်းစဥ် ၃။ မျက်နှာပြင်များကို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း

သင်ခန်းစာ (၃) မီးဖိုချောင်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း

ခေါင်းစဥ် ၁။ စဥ်းတီတုံးဘုတ်ပြားများ တိုက်ချွတ်ဆေးကြောခြင်း
ခေါင်းစဥ် ၂။ စနစ်တကျ ပန်ကန်ဆေးခြင်း
ခေါင်းစဥ် ၃။ မီးဖို သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း
ခေါင်းစဥ် ၄။ ရေခဲသေတ္တာကို ရေခဲဖတ်များ ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း
ခေါင်းစဥ် ၅။ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း

အခန်း(၄) နေအိမ်စာဖိုမှူးများအတွက် အာဟာရနှင့် ကျန်းမာရေးညီညွတ်သော မီးဖိုချောင်

သင်ခန်းစာ (၁) နေအိမ်စာဖိုမှူးများအတွက် မရှိမဖြစ်အာဟာရ

ခေါင်းစဥ် ၁။ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။
ခေါင်းစဥ် ၂။ အာဟာရပြည့်၀သော အစားအသောက်များနှင့် အာဟာရမျှတသော စားသောက်ဖွယ်ရာများ
ခေါင်းစဥ် ၃။ အစာအဟာရ အမျိုးမျိုး
ခေါင်းစဥ် ၄။ အစားအသောက်နှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်း

သင်ခန်းစာ (၂) အစားအသောက်ကို ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ဟင်းချက်ပစ္စည်းများပြင်ဆင်ခြင်း

ခေါင်းစဥ် ၁။ အစားအသောက် ကိုင်တွယ်ရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး နည်းလမ်းများ
ခေါင်းစဥ် ၂။ ချက်ပြုတ်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်း
ခေါင်းစဥ် ၃။ ပါ၀င်သောပစ္စည်းများ တိုင်းတာခြင်း
ခေါင်းစဥ် ၄။ အစားအသောက် သိုလှောင်ခြင်းနှင့် စနစ်တကျထားရှိခြင်း

အခန်း(၅) အိမ်အကူအလုပ်အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်‌သော ချက်ပြုတ်ခြင်း

သင်ခန်းစာ (၁) အရသာရှိသောဟင်းရည်တစ်ခွက် ချက်ပြုတ်ခြင်း

သင်ခန်းစာ (၂) အသားညှပ်ပေါင်မုန့်နှင့် ဟင်းရွက်စုံ ပြုလုပ်ခြင်း
သင်ခန်းစာ (၃) ခရမ်းချဥ်သီးအနှစ်ဖြင့် ခေါက်ဆွဲနှင့်ထမင်း ချက်ပြုတ်ခြင်း
သင်ခန်းစာ (၄) အသား၊ ငါးနှင့် ကြက်ငှက်များ ချက်ပြုတ်ခြင်း
သင်ခန်းစာ (၅) ကြက်ဥများ ချက်ပြုတ်ခြင်း
သင်ခန်းစာ (၆) ဟင်းသီးဟင်းရွက် အရန်ဟင်းများ ချက်ပြုတ်ခြင်း
သင်ခန်းစာ (၇) ဟင်းလျာ ပြင်ဆင်ခြင်း
သင်ခန်းစာ (၈) သစ်သီးစုံအချိုပွဲနှင့် သစ်သီးဖျော်ရည် ပြုလုပ်ခြင်း

Video Guides

မိသားစုအလုပ်ရှင် လမ်းညွှန်

VIEW FULL PLAYLIST ON YOUTUBE

ဆက်သွယ်ရန်

ပံ့ပိုးသူ -